Budowa ulic Ks. St. Kuranta i Szkolnej

CEL PROJEKTU ORAZ PLANOWANE EFEKTY

W ramach inwestycji planowana jest budowa dróg o nawierzchni asfaltowej z miejscami parkingowymi, chodników dla pieszych oraz wjazdów. Ponadto zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych z pasa jezdni, powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych na kamienne pobocze do studni chłonnych (24 szt.) i tereny chłonne w granicy pasa drogowego. Budowa będzie się odbywała w  istniejących pasach ulic: Ks. St. Kuranta (droga gruntowo-tłuczniowa) oraz w części ulicy Szkolnej (na odcinku obecnie nieprzejezdnym – gruntowym). Po realizacji projektu obie drogi wewnętrzne zostaną  zaliczone do odpowiedniej kategorii dróg publicznych – droga gminna.  Dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników wyznaczone zostaną również dwa oznakowane przejścia dla pieszych.

Wybudowanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych jak i specjalnie wyznaczonych miejsc postojowych dla autobusów szkolnych, pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa w okolicy placówki szkolnej.  Obecnie autobusy, nauczyciele oraz rodzice dowożący i odwożący uczniów  wjeżdżali na teren szkoły stwarzając zagrożenia związane z kolizjami lub potrąceniem uczniów śpieszących na zajęcia. W czasie zajęć autobusy szkolne zajmowały miejsca postojowe na terenie szkoły w oczekiwaniu na uczniów, zmniejszając tym mobilność na ograniczonej przestrzeni parkingowej. W celu zwiększenia bezpieczeństwa młodzieży szkolnej wybudowany zostanie chodnik umożliwiający łatwiejszy i bezpieczniejszy dostęp do placówki oświatowej oraz okolicznych osiedli

W ramach inwestycji ulica Ks. St. Kuranta uzyska połączenie z drogą powiatową DP3444P. Wybudowanie ww. ciągu drogowego pozwoli na łatwiejszy i bezpieczniejszy  dostęp do placówki oświatowej ( Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelcu) oraz do terenów przeznaczonych pod przyszłą infrastrukturę mieszkaniową. Zmniejszy to również peryferyjność szkoły w naszej miejscowości.